EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA

 

 

Spletna rešitev CRONOS je namenjena registraciji prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu ter evidentiranju porabe delovnega časa posameznega zaposlenega po različnih projektih, zahtevkih ter nalogah.

Deluje samostojno ali v povezavi z aplikacijo IRIS za upravljanje zahtevkov naročnikov, incidentov in projektov.

Rešitev je dostopna preko spletnega uporabniškega vmesnika, zato omogoča dostop do registracije neodvisno od lokacije opravljanja dela zaposlenega ter evidentiranje in prikaz v realnem času. Primerna je za evidentiranje prihodov na delo, različnih izhodov med delovnim časom kot je odhod na malico, odhod na službeni sestanek pri stranki, odhod na izobraževanje, … in odhoda z dela ob zaključku delovnega dne zaposlenega tako na fizični lokaciji podjetja kot pri opravljanju dela od doma.

Znotraj delovnega dne podpira podrobnejše evidentiranje aktivnosti posameznika, ki jih je opravil v sklopu zavedenega delovnega časa. Poraba delovnega časa se do minute natančno vodi po tipu prisotnosti in tipu aktivnosti. Na tip prisotnosti je vezan način izračunavanja trajanja redne delovne obveznosti in obračun z delom povezanih stroškov.

Aktivnosti se v nadaljevanju evidentirajo in vodijo po poljubno razčlenjenih aktivnostih posameznih procesov, enolični številki projekta/zahtevka za vzdrževanje, naročniku oz. stranki in profitnem oz. stroškovnem centru. Vsaka aktivnost ima s parametrizacijo definirana obvezna in neobvezna polja za vnos ali že prevzete vrednosti polj.

Prednastavljeni šifranti omogočajo hiter vnos ter kontrole na posameznih poljih za pravilnost izpolnjevanja.

DIGITALNA EVIDENCA ZA VSAK TIP OPRAVLJANJA DELA

Spletni uporabniški vmesnik omogoča registracijo neodvisno od lokacije in časa opravljanja dela.

 

Vsaka sprememba v evidentiranju je vidna v realnem času. Podprti so različni vidiki spremljave.

Zagotovljena je večjezičnost aplikacije. Osnovni jezični različici menijev sta pripravljeni v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Z nastavitvami upravlja vsaka organizacija po lastnih zahtevah in željah.

Vsaka sprememba v nastavitvah in evidencah je zabeležena v revizijskih sledeh.

 

EVIDENTIRANJE PORABE PO VAŠIH ŽELJAH IN ENOSTAVNA SPREMLJAVA

 
 • Parametrična zasnova omogoča, da posamezna organizacija oblikuje upravljanje aplikacije in vodenje porabe časa po svoji meri. Za različne tipe delovnih mest si lahko nastavi aktivnosti, ki so povsem prilagojene procesom organizacije in načinu dela posameznega delovnega mesta.
 • Znotraj sistema uporabnikov so prednastavljene različne vloge uporabnikov s katerimi so povezane pravice pri evidentiranju časa, izvajanju obdelav, kontrol in pregledov.
 • Bogata vizualizacija v realnem času omogoča zaposlenim, vodjem projektov, vodjem profitnih centrov oziroma organizacijskih enot, oddelku računovodstva in financ hitre informacije in prilagojene preglede. Širok nabor poročil je namenjen pregledom za različne potrebe in namene. Pregledi so pripravljeni na agregiranem nivoju in jih je možno razširiti v podrobnejši pregled. Vsak pregled je možno natisniti ali izvoziti v Excel datoteko.
 

Moduli

EVIDENCA DELOVNEGA ČASA
 • hitri vnos prisotnosti
 • dnevni pregled po zaposlenemu
 • planiranje odsotnosti
 • evidenca porabe delovnega časa
 • beleženje porabe po zahtevkih, projektih, nalogah,…
 • potrjevanje odsotnosti
 • nastavitev koledarja delovnih, nedelovnih in dela prostih dni
 • nastavitev urne razporeditve dneva na redni, obvezni ali premični delovni čas, čas za malico,…
 • avtomatsko kreiranje zahtev za dovolilnice, če se delovne obveznosti opravljajo izven predpisanih delovnih časov
POTNI NALOGI
 • vnos in evidenca nalogov za službeno potovanje
 • verifikacija nalogov za službeno potovanje
 • elektronski izpis potnega naloga
 • možnost elektronskega podpisovanja
 • pregled in obračun potnih nalogov
POTNI NALOGI
 • vnos in evidenca nalogov za službeno potovanje
 • verifikacija nalogov za službeno potovanje
 • elektronski izpis potnega naloga
 • možnost elektronskega podpisovanja
 • pregled in obračun potnih nalogov
OBRAČUN STROŠKOV SLUŽBENIH TELEFONOV
 • uvoz podatkov iz mesečnega obračuna od ponudnika mobilnih storitev Telekom Slovenije
 • porazdelitev priznane in nepriznane porabe mobilnih storitev zaposlenega
 • priprava podatkov za obračun stroškov uporabe službenih telefonov, ki jih krijejo zaposleni
OBRAČUN ZA PLAČE
 •     prednastavljene mesečne kontrole dela zaposlenih in opozarjanje na odstopanja
 •     obračun plač z upoštevanjem vnesenih potnih nalogov in stroškov uporabe službenih telefonov
 •     razdelitve porabe delovnega časa zaposlenega po stroškovnih mestih
 •     zajem izjem iz naslova izvajanja protikoronskih ukrepov COVID-19
 •     priprava izvozne datoteke za obračun plač v programskem paketu VASCO
OBRAČUN ZA PLAČE
 •     prednastavljene mesečne kontrole dela zaposlenih in opozarjanje na odstopanja
 •     obračun plač z upoštevanjem vnesenih potnih nalogov in stroškov uporabe službenih telefonov
 •     razdelitve porabe delovnega časa zaposlenega po stroškovnih mestih
 •     zajem izjem iz naslova izvajanja protikoronskih ukrepov COVID-19
 •     priprava izvozne datoteke za obračun plač v programskem paketu VASCO
POROČILA IN ANALIZE
 • kartica prisotnosti zaposlenega
 • pregled viško/mankov
 • poraba delovnega časa
 • mesečni pregled ur
 • poraba po zahtevkih ali naročnikih
OBJAVE IN DOGODKI NA OGLASNI DESKI ORGANIZACIJE
 • vnos in urejanje objav
 • obveščanje zaposlenih preko e-pošte
 • prijave na dogodke
OBJAVE IN DOGODKI NA OGLASNI DESKI ORGANIZACIJE
 • vnos in urejanje objav
 • obveščanje zaposlenih preko e-pošte
 • prijave na dogodke